مهمترين عامل ايمني در جاده ها شما راننده عزيز هستيد

ليست نقاط حادثه خيز

ردیف نام محور شهرستان ابتدا انتها تعداد مقطع شماره مقطع كیلومتر شروع مقطع كیلومتر خاتمه مقطع تعداد تصاذفات مقطع كد وضعیت
1 دیواندره - سقز سقز دیواندره سقز 12 8 56+500 58+00 56 3a
2 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 6 32+400 38+000 48 3a
3 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 10 65+000 69+000 37 3a
4 سقز-بوكان سقز سقز بوكان 3 3 13+700 14+200 33 3a
5 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 4 16+600 17+200 28 3a
6 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 8 44+000 46+000 28 3a
7 سنندج- دیواندره دیواندره سنندج دیواندره 13 11 82+700 83+300 28 3a
8 قروه- دهگلان قروه قروه دهگلان 1 1 16+700 18+400 28 3a
9 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 12 9 70+500 71+800 26 2
10 سه راهی سنندج-مریوان مریوان سه راهی سنندج مریوان 4 3 76+000 78+100 25 2
11 سه راهی سنندج-مریوان مریوان سه راهی سنندج مریوان 4 4 99+300 101+100 25 3a
12 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 2 8+700 9+100 25 3a
13 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 5 34+300 34+700 25 3a
14 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 3 22+000 23+100 25 3a
15 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 8 58+100 60+800 21 3a
16 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 5 27+800 28+200 21 3a
17 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 6 39+000 42+000 21 3a
18 سنندج-كامیاران كامیاران سنندج كامیاران 11 7 32+000 32+500 21 3a
19 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 3 14+800 15+200 21 3a
20 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 2 7+700 9+100 21 3a
21 سنندج-دیواندره دیواندره سنندج دیواندره 13 2 86+000 9+000 21 3a
22 سقز-بوكان سقز سقز بوكان 3 1 4+600 4+900 18 3a
23 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 13 9 62+500 62+700 18 3a
24 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 1 3+400 3+600 18 3a
25 سنندج- كامیاران كامیاران سنندج كامیاران 11 11 49+300 52+000 18 3a
26 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 7 49+000 50+000 18 3a
27 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 1 3+400 3+800 18 3a
28 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 6 28+700 30+700 18 3a
29 كامیاران- سنندج كامیاران سنندج كامیاران 11 8 35+600 36+750 18 3a
30 همدان-قروه قروه همدان قروه 5 5 33+400 33+800 18 3a
31 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 4 20+000 22+500 17 3a
32 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 2 17+000 21+100 16 3a
33 كامیاران- سنندج كامیاران كامیاران سنندج 11 4 26+800 27+400 16 3a
34 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 3 16+200 16+400 16 3a
35 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 9 73+800 74+200 16 3a
36 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 5 31+500 31+800 16 3a
37 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 7 39+500 40+000 16 3a
38 قروه-همدان قروه داشبلاغ قروه 5 3 5+600 6+500 16 3a
39 سنندج-كامیاران كامیاران كامیاران سنندج 10 10 45+500 48+500 15 2
40 سه راهی سنندج-مریوان سنندج سه راهی سنندج مریوان 1 1 8+000 9+900 14 3a
41 كرما نشاه-كامیاران كرمانشاه كرمانشاه كامیاران 1 1 0+000 0+600 14 3a
42 كامیاران- سنندج كامیاران كامیاران سنندج 1 1 3+000 8+000 14 2
43 سه راهی سنندج-مریوان سنندج سه راهی سنندج مریوان 2 2 14+000 18+600 12 3a
44 كامیاران- سنندج كامیاران كامیاران سنندج 11 9 37++500 43+600 11 3a
45 قروه-همدان قروه داشبلاغ قروه 5 4 20+200 21+100 11 3a
46 قروه-همدان قروه داشبلاغ قروه 5 2 2+400 3+700 7 3a
47 كرمانشاه-كامیاران كامیاران كرمانشاه كامیاران 2 2 5+875 10+300 7 3a
48 همدان-قروه قروه قروه قروه 5 1 0+100 0+200 6  
49 بیجار-زنجان سه راهی قجور بیجار بیجار نیگی كند 1   50+000 51+000 5  
50 مریوان-سروآباد مریوان مریوان سروآباد 3   29+000 40+000    
51 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 2   45+000 45+300    
52 بانه- سقز بانه بانه سقز 5   5+000 11+000