آرامش شرط اول رانندگي است

ليست نقاط حادثه خيز

ردیف نام محور شهرستان ابتدا انتها تعداد مقطع شماره مقطع كیلومتر شروع مقطع كیلومتر خاتمه مقطع تعداد تصاذفات مقطع كد وضعیت
1 دیواندره - سقز سقز دیواندره سقز 12 8 56+500 58+00 56 3a
2 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 6 32+400 38+000 48 3a
3 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 10 65+000 69+000 37 3a
4 سقز-بوكان سقز سقز بوكان 3 3 13+700 14+200 33 3a
5 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 4 16+600 17+200 28 3a
6 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 8 44+000 46+000 28 3a
7 سنندج- دیواندره دیواندره سنندج دیواندره 13 11 82+700 83+300 28 3a
8 قروه- دهگلان قروه قروه دهگلان 1 1 16+700 18+400 28 3a
9 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 12 9 70+500 71+800 26 2
10 سه راهی سنندج-مریوان مریوان سه راهی سنندج مریوان 4 3 76+000 78+100 25 2
11 سه راهی سنندج-مریوان مریوان سه راهی سنندج مریوان 4 4 99+300 101+100 25 3a
12 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 2 8+700 9+100 25 3a
13 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 5 34+300 34+700 25 3a
14 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 3 22+000 23+100 25 3a
15 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 8 58+100 60+800 21 3a
16 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 5 27+800 28+200 21 3a
17 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 6 39+000 42+000 21 3a
18 سنندج-كامیاران كامیاران سنندج كامیاران 11 7 32+000 32+500 21 3a
19 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 3 14+800 15+200 21 3a
20 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 2 7+700 9+100 21 3a
21 سنندج-دیواندره دیواندره سنندج دیواندره 13 2 86+000 9+000 21 3a
22 سقز-بوكان سقز سقز بوكان 3 1 4+600 4+900 18 3a
23 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 13 9 62+500 62+700 18 3a
24 سنندج- دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 1 3+400 3+600 18 3a
25 سنندج- كامیاران كامیاران سنندج كامیاران 11 11 49+300 52+000 18 3a
26 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 7 49+000 50+000 18 3a
27 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 1 3+400 3+800 18 3a
28 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 6 28+700 30+700 18 3a
29 كامیاران- سنندج كامیاران سنندج كامیاران 11 8 35+600 36+750 18 3a
30 همدان-قروه قروه همدان قروه 5 5 33+400 33+800 18 3a
31 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 4 20+000 22+500 17 3a
32 سنندج-كامیاران سنندج سنندج كامیاران 11 2 17+000 21+100 16 3a
33 كامیاران- سنندج كامیاران كامیاران سنندج 11 4 26+800 27+400 16 3a
34 دیواندره-سقز دیواندره دیواندره سقز 11 3 16+200 16+400 16 3a
35 دیواندره-سقز سقز دیواندره سقز 11 9 73+800 74+200 16 3a
36 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 5 31+500 31+800 16 3a
37 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 13 7 39+500 40+000 16 3a
38 قروه-همدان قروه داشبلاغ قروه 5 3 5+600 6+500 16 3a
39 سنندج-كامیاران كامیاران كامیاران سنندج 10 10 45+500 48+500 15 2
40 سه راهی سنندج-مریوان سنندج سه راهی سنندج مریوان 1 1 8+000 9+900 14 3a
41 كرما نشاه-كامیاران كرمانشاه كرمانشاه كامیاران 1 1 0+000 0+600 14 3a
42 كامیاران- سنندج كامیاران كامیاران سنندج 1 1 3+000 8+000 14 2
43 سه راهی سنندج-مریوان سنندج سه راهی سنندج مریوان 2 2 14+000 18+600 12 3a
44 كامیاران- سنندج كامیاران كامیاران سنندج 11 9 37++500 43+600 11 3a
45 قروه-همدان قروه داشبلاغ قروه 5 4 20+200 21+100 11 3a
46 قروه-همدان قروه داشبلاغ قروه 5 2 2+400 3+700 7 3a
47 كرمانشاه-كامیاران كامیاران كرمانشاه كامیاران 2 2 5+875 10+300 7 3a
48 همدان-قروه قروه قروه قروه 5 1 0+100 0+200 6  
49 بیجار-زنجان سه راهی قجور بیجار بیجار نیگی كند 1   50+000 51+000 5  
50 مریوان-سروآباد مریوان مریوان سروآباد 3   29+000 40+000    
51 سنندج-دیواندره سنندج سنندج دیواندره 2   45+000 45+300    
52 بانه- سقز بانه بانه سقز 5   5+000 11+000