دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است

نقشه راههاى استان كردستان