محتوي سايت

خدمات الکترونيک

لينک سايتهاي وابسته

مسافت شهرها

   
مبدا :
مقصد :
   
مسافت : 501  کیلومتر
   
    
نام صفحه : سامانه هاي مرتبط  | کاربر : مدير سيستم  | تاریخ ویرایش : 1395/10/05 ساعت 10:49 نسخه قابل چاپ

   ليست کليه سامانه هاي مرتبط وزارت راه و شهرسازي :


1-شهراه (راهي بسوي شهروندان)                                                                        http://shahrah.mrud.ir
2-سامانه جامع مديريت حوادث حمل و نقل کشور                                                      http://havades.mrud.ir

3-سامانه اسناد الکترونيکي (آرشيو)                                                                        http://archive.mrud.ir
4-سامانه ثبت نام و واگذاري مسکن مهر                                                                   http://mehr.mrud.ir
5-سامانه جامع اطلاعات و آمار وزارت راه و شهرسازي                                                       http://saja.mrud.ir
6-سامانه برنامه اجرايي و پايش طرحهاي وزارت راه و شهرسازي (سبا)                                 http://saba.mrud.ir
7-مرکز مديريت راه هاي کشور (اطلاعات راه ها)                                                              http://www.141.ir

8-سامانه يکپارچه مديريت اراضي و مستغلات                                                                   http://geo.nlho.ir
9-سامانه جامع مديريت عملکرد وزارت راه و شهرسازي                                                  http://arzyabi.mrud.ir

10-سامانه ثبت نام تسهيلات بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري                http://facility.udrc.ir

 11-سامانه راه و روستا                                                                                  http://rahvaroosta.mrud.ir
12-سامانه توليد کنندگان مسکن و راه                                                                          http://46.209.4.12